*NEW* marmar modular - construcció d'habitatges modulars *NEW*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


TRANSFORMACIÓ D’UNA ANTIGA SALA DE BALL EN HABITATGE PLURIFAMILIAR

Sant Esteve de Palautordera | 2019-2021


El projecte transforma l’antiga sala de ball del poble –que posteriorment va tenir un ús de local comercial– en habitatge plurifamiliar.

L’edifici existent està situat al Carrer Major, al bell mig del nucli antic de Sant Esteve de Palautordera, àrea peatonal format per un teixit residencial d’edificis entre mitgeres, a la vora de l’actual via principal i comercial del poble (carretera del Montseny).

La proposta s’estructura en una sèrie d’estratègies:

- Realçar i preservar els elements constructius de valor de l’edifici existent. Es conservaran quasi intactes el pilar de fàbrica, el forjat de biguetes metàl·liques i revoltons ceràmics i l’encavalalda, les bigues i biguetes de fusta de la coberta.

- Recuperar la façana original. S’enderroca la façana ventilada que amagava la materialitat i composició originals de la façana, i es reconstrueixen i sanegen les zones malmeses dels murs de mamposteria.

- Millora estructural i energètica de l’edifici. Es reforça l’estructura existent per suportar les noves sol·licitacions requerides pel nou ús de l’edifici i es rehabilita l’envoltant de l’edifici (façanes i coberta) per millorar el confort dins de l’edifici i donar compliment a la normativa vigent.

Les estratègies s’apliquen dins de l’edifici-contenidor que prèviament s’ha buidat de tots els elements constructius sense interès i es materialitzen en un sistema estructural de murs ceràmics i forjats de fusta dividint el volum total en 4 habitatges (2 per planta) i un vestíbul central que desenvolupa 3 funcions essencials a l’edifici:

- Espai bioclimàtic. El gran lluernari practicable de la coberta omple de llum l’espai, assegura una bona captació solar i permet forçar la ventilació creuada dels habitatges. A l’hivern, l’aire preescalfat per efecte hivernacle farà augmentar la temperatura de l’interior dels habitatges per convecció. A l’estiu, es dissiparà l’escalfor de l’interior dels habitatges per mitjà de la renovació de l’aire gràcies al corrent constant generat per la xemeneia solar del pati.

- Pati de relació comunitària. El vestíbul actua de transició entre el carrer peatonal (exterior) i els habitatges (interior), i genera un espai intermedi que convida a la relació col·lectiva tant dels usuaris de l’edifici com dels habitants de la resta del poble.

- Mirador. El vestíbul és un buidatge del volum construit que facilita la contemplació dels elements singulars preservats des de diferents punts de vista, tan des de l’interior dels habitatges, com des del vestíbul o des del carrer.